ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

ایلیا الکتریک

آدرس دفتر مرکزي: البرز، مشکین دشت، زیبادشت، خ امام خمینی)ره(، نبش کوچه بهار، برج تجـاري فاطمیـه، طبقـه ،5 واحد  10 اداري

026-36884581

 

ارسال رایگان

شـرایط تحویـل در قـرارداد
منعقده به سه روش ذیل، محصول تحویل خریدار می گردد

-1تحویل رایگان در محل مطلوب خریدار
-2تحویل درب کارخانه
-3تحویل توسط نزدیک ترین نمایندگی مجاز
با توجه به تجربیات گذشته، خدمات پس از فروش در اکثر موارد به شکل زیر بندرت مورد تقاضا بوده است:
-1عدم تائید توسط ناظران کیفی ارگان هاي ذیربط یا عـدم تطبیـق محصـول بـا محـل نصـب و دسـتورالعمل هـاي
بهره برداري.
-2ایجاد مشکل در حین بهره برداري یا عملکرد قطعات و تجهیزات مصرفی.
- در حالت اول در صورت عدم نصب تابلو یا صـلاح دیـد، مسـئول خـدمات پـس از فـروش، محصـول بـه محـل
کارخانه منتقل گردیده و پس از رفع موارد به محل نصب بازگردانده می شود و این خدمات در قالـب گـارانتی
و وارانتی صورت می گیرد.
- در حالت دوم که معمولاً امکان انتقال نیز میسر نمی باشد، تکنسین هاي مجرب پـس از بازدیـد، بررسـی سـریال
هاي ساخت، تاریخ تولید قطعات مصرفی و تجهیزات تابلو مبادرت به ارائه گـارانتی و وارانتـی طبـق تعهـدات و
توافقات نموده و پس از رفع علت ایجاد مشکل و تکمیل نمونه فرم ارزیابی توسط خریـدار بـه کـار خـود پایـان
میدهند.

سیستم تحویل در محل رایگان

- پس از تکمیل چک لیست ها و فرم هاي کنترل کیفیت مواد اولیه و تجهیزات مصرفی و جاري ساخت و انجـام آزمـون
هاي لازم و رعایت دستورالعمل هاي آورده شده در نظام نامه کیفی همچنین تطابق و تکمیل محصـول بـا برگـه سـفارش،
برگه تائیدیه ساخت و گارانتی با هماهنگی واحد فروش و مدیرمالی صادر می گردد.
- پس از صدور فاکتور توسط واحد فروش جهت تعیین نحوه تحویل، کلیه مدارك به مدیر بازرگانی تحویل می گردد.

Newsletter Subscribe

به شبکه اجتماعی ما بپیوندید.

گالری عکس

لوگو شرکت