ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

ایلیا الکتریک

آدرس دفتر مرکزي: البرز، مشکین دشت، زیبادشت، خ امام خمینی)ره(، نبش کوچه بهار، برج تجـاري فاطمیـه، طبقـه ،5 واحد  10 اداري

026-36884581

 

Home --> محصولات --> تابلو برق صنعتی --> تابلوهای ایستاده آسانسوری --> نظام نامه کیفی و کنترل کیفیت

نظام نامه کیفی و کنترل کیفیت

- پس از ثبت سفارش و تکمیل برگه سفارش کارخانه توسط واحد فـروش )مشخصـات کامـل و دقیـق سـفارش دهنـده،
نوع تابلو و نحوه نصب آن( این برگه تحویل مدیر تولید می گردد.
- تکمیل فرم هاي تولید و کنترل بازرسی مواد اولیه طبق پارت لیست تهیه شده توسط معاونـت بـا همکـاري انبـاردار و بـا
نظارت مدیریت صورت می گیرد.
- تکمیل فرم هاي کنترل کیفی تجهیزات مصرفی فرآیند تولید و انجام ارزیابی هـاي لازم در حـدود تعیـین شـده در فـرم
مربوطه بعهده مدیر کنترل کیفیت می باشد و ضمن نظارت مدیرعامل همـاهنگی هـاي لازم بـا بخـش هـایی ماننـد انبـار و
واحد فروش صورت می گیرد.
- لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه نقشه هاي مربوطه، به استراکچر به شکل شماتیک یا رسم گسترده بـه جهـت
ساخت و فلزکاري و همچنین نقشه هاي فنی و تک خطی جهت مونتاژ و تکمیل محصول نهایی از طرف سـفارش دهنـده
با کمک نرم افزارهاي
EPlanو AutoCADنقشه سفارشی موردنظر تهیه و جهت تشکیل شناسـنامه محصـول بـه واحـد
کنترل کیفیت تحویل می گردد.
- حین فرآیند تولید از مرحلۀ انتخاب ضخامت ورق و ابعاد و اندازه هاي استاندارد و تطابق با دستورالعمل هاي ارائه شـده
توسط شرکت هاي توزیع و یا کارفرمایان دیگر تا انجام تست هاي الکتریکال نهایی واحد کنترل کیفیت زیر نظر مسـتقیم
مدیرعامل مبادرت به تکمیل فرم هاي کنترل بازرسی می نماید.
- در فصل چهارم کنترل فرآیند تولید و آزمون هاي مربوط به تفکیک مراحل از فلزکاري، نقاشی، مونتـاژ، بسـته بنـدي و
آماده سازي محصول مورد سفارش تا کنترل نهایی و تحویل آن ارائه گردیده است

  1. K2 Comments
  2. JWC
  3. Design

سیستم تحویل در محل رایگان

- پس از تکمیل چک لیست ها و فرم هاي کنترل کیفیت مواد اولیه و تجهیزات مصرفی و جاري ساخت و انجـام آزمـون
هاي لازم و رعایت دستورالعمل هاي آورده شده در نظام نامه کیفی همچنین تطابق و تکمیل محصـول بـا برگـه سـفارش،
برگه تائیدیه ساخت و گارانتی با هماهنگی واحد فروش و مدیرمالی صادر می گردد.
- پس از صدور فاکتور توسط واحد فروش جهت تعیین نحوه تحویل، کلیه مدارك به مدیر بازرگانی تحویل می گردد.

Newsletter Subscribe

به شبکه اجتماعی ما بپیوندید.

گالری عکس

لوگو شرکت